Montering av takskifer
Montering av takskifer
Montering av takskifer
Montering av takskifer
Previous slide
Next slide

Montering av takskifer

Vi har her samlet noen tips, råd og innspill til legging av takskifer med tak- og snøsikring. Å legge skifertak er ikke så komplisert, men forutsetter at en har satt seg godt inn i lekteanvisningen og montering av tak- og snøsikringsutstyr. Nøkkelen til et vellykket prosjekt er god planlegging.

Takskiferen

Skiferen leveres stående på høykant i kasser a ca 1000 kg. Det sikrer mot transportskade og gjør det enklere å legge ut skiferen på taket for montering. 

Skiferen varierer i tykkelse. Det er viktig at skiferen sorteres slik at de som ligger ved siden av hverandre på samme lekt har lik tykkelse. Det gjør at skiferen over ligger nedpå begge underliggende og at en ikke får «sprik» som kan knekke ved belastning. Skiferen fra Stoneart har normalt så lite tykkelsesintervall at en gjør sorteringen under legging.

Altaskifer kommer i tykkelse fra 8 til 20 mm, sortert i tre tykkelser. Normalt leveres like mange paller med hver tykkelse. Start med de tykkeste nederst og avslutt med de tynneste mot mønet.

Skifer – som granitt – finnes i mange typer. Skiferen som brukes på tak er av typen leirskifer, fylittskifer eller kvartsittskifer. Skifertypene har forskjellig uttrykk og egenskaper. Innen alle skifertypene er det utsortert de beste emnene for å bruke på tak. Du skal kunne høre en metallisk klang når du slår på den, noe som vitner om god kvalitet.

Forskjellige komponenter

«Fotstein» som er den første steinen som legge ned mot bakfot/takrenne. Mot gavl kan en få galvstein eller du kan tilpasse en «standard» stein. De fleste formater har også mønestein, men mest vanlig i dag er å bruke beslag på møne. 

Riksantikvaren

Riksantikvaren har kommet med et nyttig hefte som også gir et godt historisk tilbakeblikk.

Byggforskserien

Byggforsk har en rapport som tar for seg tekking med skifer. Rapport nr 544.102. Rapporten kan kjøpes på byggforsk.no for kr 310 pluss mva og lastes ned som PDF.

Takvinkel

Undertakets tetthet og takets fall må vurderes ut fra værforholdene på stedet. Byggforsk anbefaler minst 22° fall for å unngå vanninntrengning på steder med moderat værpåkjenning. Men som Byggforsk skriver; et skifertak er ikke et tett tak, og slagregn vil komme ned på undertaket. Jo lavere takvinkel, jo mer vil finne andre veier enn rett ned mot takrenna – som følge av strukturen i skiferen og kapillareffekt. 

At det kommer slagregn på undertaket, er ikke et problem med et godt undertak. Både torvtak og tretak er taktekke der fuktighet trenger gjennom. En god takpapp eller membran vil ha en lang holdbarhet når den ligger beskyttet mot sol og uttørking.

For mange er skifertak et estetisk valg. Det legges i dag takskifer på takvinkler helt ned mot 10 grader takvinkel. Med godt undertak, god lufting og gode sløyfer og lekter, bør ikke takvinkelen gi problemer. I områder med mye vind, vil lapp- og rektangulært format kunne være et bedre valg enn firkantskifer om takvinkelen er lav.

Vekt på skifertaket

Stonearts takskifer er 12-15 mm tykk. Det gir en vekt pr kvm tilsvarende takstein, 40 til 60 kg pr kvm avhengig av type. Altaskiferen er fra 8 til 22 millimeter med en vekt fra 50 til 75 kg pr kvm. Ottaskiferen er justert 12 mm med en vekt pr kvadratmeter på 35 kg.

Skifer er ikke et tungt taktekke. Noe tyngre enn takstein i tegl eller betong, men langt lettere enn et fuktig torvtak som kan ha en vekt på 300 kg/kvm eller mer.

Det er ulike snølastkrav i kommunene. På de snøfattige og kystnære områdene kan den være på 150 kg/kvm, mens det i snørike områder kan være mer enn 750 kg/kvm. 

Valg av takskifer til taktekkere, påvirker i liten grad konstruksjonen av bygget.

Undertak

Undertaket må være vanntett for å tåle fuktighet som kan trenge inn mellom steinene og kondensdrypp. Vannet skal fritt kunne renne nedover undertaket til takfoten og ut fra bygget. Byggforsk anbefaler bærende undertak med folie eller asfalt underlagsbelegg under skifertekning. Levetiden til bærende undertak med tettesjikt tilpasses skifertekningen, som i seg selv kan ha en levetid på flere hundre år.

Ta kontakt med leverandører av takpapp eller membran for deres anbefaling.

Sløyfer og lekter

Benytt trevirke av god kvalitet til sløyfer og lekter. Sløyfene bør være minst 23 mm for god lufting. Til lekter anbefales minst 30 mm tykkelse. 30×48 eller 36×48 er mye brukte formater. Lekteavstand varierer med de ulike størrelsene av takskifer Stoneart leverer. Det er viktig å være nøye med målene.

NB: Dimensjonering av lektene må tilpasse de lokale snølastkravene.

Hvitt eller «grønt» trevirke? Det er ingen entydig anbefaling fra fagfolkene. Et skifertak gir god lufting og rask uttørking av fuktighet som trenger inn. Vi vet at hvitt trevirke har holdt i mer enn 100 år. Da ble det valgt ut trevirke av god kvalitet. Gjerne tettvokst gran. Impregnert trevirke kan også fungere godt, men en får neppe noen garanti om 100 års levetid.

Planlegging og merking

Hver enkelt stein er et håndlaget naturprodukt. Det vil være små avvik i størrelsene. For å få en fint leggemønster – rette linjer og diagonaler – legges skiferen med et mellomrom sideveis. Vanlig anbefaling er 10 mm. Denne kan justeres noe begge veier for å tilpasse til takets bredde.

Det anbefales å merke opp hele taket fra fot til møne for å sikre at en holder linjene. En måler opp taket og planlegger før en går i gang med merkingen. Dette er en viktig og nødvendig forberedelse før skiferen kommer på taket og monteringen begynner. Her kan det være nyttig med innspill fra noen som har gjort det før.

Du må regne med at skiferen må tilpasses (kappes til) mot gradrenner og kanskje mot gavl og møne.

Du må også huske å planlegge for tak- og snøsikring: Takstige, feieplattform og snøfangere. Krav til taksikring varierer med bygget og tekniske forskrifter som gjelder. Konferer med din leverandør eller teknisk ansvarlige hvilke krav som gjelder for ditt bygg.

Feste av skiferen

Bruk galvanisert eller syrefast skiferstift. Stiften bør være ca 2 ganger skifertykkelsen pluss lektetykkelsen. Pass på at stiften ikke går ned i pappen på undertaket. 

På tykke formater eller tak med stor takvinkel, er det noen som benytter syrefaste skruer. Stoneart anbefaler skiferstift med bakgrunn i erfaring fra prosjekter og diskusjon med ledende monteringsfirmaer.

NB: Det er viktig at skiferen ikke kommer i spenn. Det kan gi brekkasje ved temperatur- og fuktighetsforandringer. Derfor anbefales ikke bruk av skruer. Når trevirket (lektene) tørker kryper den. En skiferstift «slippe», mens en skrue trekker skiferen med seg. Om det likevel brukes, er det viktig å tilpasse momentet på drill, og passe på at det er frigang på skiferen.

Tak- og snøsikring

Taksikring er alt utstyr som gjør at en kan ferdes på tak – taustige, feieplatform, takkrok etc. Snøsikring gjøres ved snøfangere. Både tak- og snøsikring monteres i sammenheng med montering av takskiferen. Det er viktig at dette er innarbeidet i monteringsplanen og tilgjengelig når legging av skifertaket starter.

Det er krav i ulike forskrifter på hva som skal være av tak- og snøsikring. Feiervesenet kan ha ulike tolkninger av kravene lokalt. Byggets utforming (takflater, utforming og takvinkel) og lokale forhold (som snømengder) er avgjørende for hva en bør montere. Byggmester eller lokalt bygg-kyndig bør kontaktes for å avklare behov.

Stoneart tilbyr tak- og snøsikring fra norske Jemtland AS. Se her >>

Beslag

Beslag følger taket fra takrenne til mønebeslag. Det er en rekke materialer å velge mellom. Tradisjonelt var sink og kobber mye brukt. I dag er det vanlig belagt aluminium og stål. 

Ved valg av beslag må man være oppmerksom på risikoen for galvanisk korrosjon. Et «edelt» metall bør ikke være i kontakt med, eller ha avrenning mot et «uedelt». I tillegg til beslaget må en tenke på festemateriellet. Stoneart vil kunne gi deg innspill, men vi anbefaler at blikkenslager blir forespurt da det er en rekke ulike kvaliteter innenfor materialene som leveres.

Enkelt - når en kan det!

Legging av takskifer er ikke veldig komplisert – når en kan «reglene». I denne videoen ser du noen som kan det.

Filmen er tatt opp under montering av visningshytta til Eikås Hytter & Hus på Norsk Hyttesenter. Det er lagt Altaskifer på denne hytta, mens BoligPartners nabohytta har Stoneart grå takskifer.

Du er velkommen til å se hyttene og takene på Norsk Hyttesenter i deres åpningstider.

BROSJYRE SKIFERTAK - 28 sider INSPIRASJON

Brosjyre-Stoneart-Skifertak-2

Se takskifer på Instagram: Takskifer // Stoneart.no

Stoneart har egen instagram konto for takskifer. Nyttig om du har prosjektplaner eller ønsker inspirasjon og ideer.