Alminnelige leverings- og salgsbetingelser
Avtale om salgspant

1. Anvendelse - forholdet til andre bestemmelser

Disse alminnelige betingelser gjelder dersom ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene. Kjøpers eventuelle innkjøpsbetingelser får anvendelse i den grad de ikke kommer i konflikt med de avtalte leverings- og salgsbetingelser som er inntatt her.

2. Kvalitet

Kjøperen har risikoen for at varen i sin helhet passer for hans behov. Valg av fremgangsmåte for montering og tilpassing til andre materialer etc. er kjøpers risiko. Produktene skal overholde de tekniske spesifikasjoner som angitt på Stonearts hjemmeside ved bestilling. Er materialene ikke bestilt etter en skriftlig angitt standard eller med angitte kvaliteter leveres materialene uten ansvar for spesielle kvalitetssifre eller lignende.

3. Kvantum

Ordrebekreftelse eller pakkseddel avgjør om levering skal skje etter vekt, stykk, mengde-, areal-, volum-, lengdeangivelser eller annet. Ved bestilling av spesielle dimensjoner og kvaliteter er kjøperen alltid forpliktet til å akseptere den normalavvikelse i kvantum som oppstår ved tilvirkning.

4. Betalingsbetingelser

Hvis selgeren forlanger det må kjøperen stille tilfredsstillende garanti for riktig betaling. Slikt krav kan fremsettes helt frem til levering eller del- levering også etter at delleveringer er påbegynt. Kjøperens reklamasjon på grunn av uvesentlige mangler fritar ikke for betaling.

Kjøperen har ikke rett til motregning, bortsett fra i forbindelse med uomstridte reklamasjonskrav knyttet til den leveransen motregningen gjelder. Ved overskridelse av betalingsfristen skal kjøperen betale den til enhver tid gjeldende morarente.

5. Prisforbehold

Dersom terminal- og transportomkostninger, assuranse eller offentlige avgifter endres eller nye kommer til etter avtalens inngåelse, kan prisen endres tilsvarende.

Alle ekstrakostnader ved forhindret transport som ikke skyldes selgeren, betales av kjøper. Dersom det er inntatt valutaforbehold i avtalen mellom selger og kjøper, skal faktisk valutakurs vedrørende kjøpet av varer og tjenester, inkludert transaksjonskostnader, legges til grunn for regulering av pris.

Alle betingelsene i et tilbud er kalkulert på grunnlag av det volumet som tilbudet totalt gjelder, og det tas derfor forbehold om endringer av disse dersom en delbestilling skulle bli aktuell.

6. Fakturering

Faktura dateres den dag varen sendes fra selgers lager eller den dag varen er klar til forsendelse i hht. avtale/ordrebekreftelse. Utstedelsesdatoen legges til grunn ved merverdiavgiftsberegningen.

7. Ordrebekreftelse

Avtalen er sluttet ved selgerens skriftlige ordrebekreftelse eller ved påbegynt levering. Ordrebekreftelsen er akseptert dersom kjøperen ikke straks (samme, eller påfølgende virkedag) gjør innsigelser.

8. Salgspant

Det er mellom partene avtalt at selger har salgspant i de leverte varer som er spesifisert i ordrebekreftelse/faktura inntil den kjøpesum som fremkommer i fakturaen, med tillegg av eventuelle morarenter og alle omkostninger, er fullt betalt. Jf. pantelovens § 3.14 – 3-22

9. Leveringstid

Anslått leveringstid er alltid veiledende. Det seneste av følgende tidspunkter gjelder som utgangspunkt for beregning av leveringstiden:

a) Den dag spesifikasjonen er definitivt mottatt av selgeren, eller av den leverandør hvor ordren er plassert.

b) Den dag selgeren mottar den betaling som skal erlegges forskuddsvis, eventuelt mottar garanti. 

c) Den dag nødvendig utenlands eller innenlands offentlig tillatelse foreligger.

Dersom levering skal skje til et bestemt tidspunkt forskyves dette tilsvarende hvis utgangspunktet for beregningen forskyves. Endrings- og tilleggslevering forlenger leverings- tiden i den utstrekning dette er nødvendig på grunn av vedkommende arbeid/levering.

10. Levering og risiko

Levering skjer EXW (ex works, incoterms 2000) dersom ikke annet avtales i tilbud eller ordre- bekreftelse. Selger velger transport uten ansvar for billigste befraktning.

11. Forsinket levering

Selger har ikke ansvar for forsinket levering av varen eller dens enkelte deler når dette skyldes forhold selgeren ikke er herre over (force majeure, jfr. Pkt. 16). Ved slik forsinkelse kan kjøperen ikke gjøre krav på erstatning. Uansett årsak til forsinkelsen er selger ikke ansvarlig for kjøpers indirekte tap, herunder avsavnstap.

Er bestemt leveringstid avtalt og levering tilbys og skjer innen en måned etter avtalt tid, har kjøperen ikke rett til å heve kjøpet. Er bestemt leveringstid eller tidsrom for levering ikke avtalt vil kjøper kunne heve dersom leverings- tid etter forholdende blir urimelig lang og selger ikke kan tilby varen innen en måned etter at kjøper har fremsatt hevingskrav.

For varer som skal tilvirkes/tilpasses eller som er bestilt med særlige spesifikasjoner for kjøperens formål, kan kjøperen likevel bare heve dersom han godtgjør at hans formål med kjøpet blir vesentlig forfeilet på grunn av forsinkelsen. Uansett årsak til forsinkelsen er selger ikke ansvarlig for kjøpers indirekte tap.

12. Avbestilling

Hvis kjøperen avbestiller varer og/eller tjenester må han betale alle omkostninger ved avbestillingen samt erlegge full erstatning for selgerens tapte fortjeneste og enhver utgift som selgeren måtte ha.

13. Undersøkelsesplikt og reklamasjon

Kjøperen er forpliktet til å undersøke varen straks etter mottakelsen. Fraktbrev/plukklister skal signeres av mottaker/kunde, enten ved henting hos oss eller ved levering av transportører. Alle reklamasjoner må skje skriftlig og inneholde oppgave over den påståtte mangelens art og omfang.

Kjøperen skal gi skriftlig melding (reklamasjon) til Stoneart om feil eller mangler ved de leverte varer uten ugrunnet opphold og senest innen 3 arbeidsdager etter at feilen eller mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget (gjelder også ved transportskader). Dersom kjøperen ikke skriftlig reklamerer over feil / mangler innen nevnte frist, mister kjøperen retten til å fremsette ethvert krav basert på slike feil / mangler.

For varer som skal monteres eller bearbeides må enhver reklamasjon være skriftlig avgitt, og selger må være gitt anledning til å undersøke forholdet før montering/bearbeiding påbegynnes. Reklamasjoner vedrørende transportskade, antall kolli eller vekt skal skje straks (senest påfølgende virkedag) ved varens ankomst og må dokumenteres for rette transportør. Varer som er tatt i bruk anses som akseptert av kjøper.

14. Mangelfull levering - ansvarsfraskrivelse

Foreligger det mangler ved varen eller arbeidet har selgeren valget mellom å avhjelpe mangelen, foreta omlevering eller innrømme prisavslag. Retten til å påberope seg mangler bortfaller hvis varen er tatt i bruk, er forandret eller reparert av andre enn selgeren uten dennes skriftlige forhåndssamtykke.
Dersom selgeren avhjelper mangelen eller foretar omlevering innen rimelig tid har kjøperen ikke rett til å heve kjøpet. Under ingen omstendighet har kjøperen rett til å heve kjøpet dersom mangelen ikke er vesentlig.

Selgeren har intet ansvar for skade eller tap som som måtte oppstå for kjøperen som følge av varens videre anvendelse eller annet konse- kvensansvar for eksempel, men ikke begrenset til, direkte eller indirekte produksjonstap, arbeids- utgifter, mulkt, frakt, prisdifferanse, forventet fortjeneste eller for skader som varen har forvoldt på personer eller ting.

15. Avtalt maksimalansvar

Selgerens maksimale erstatningsansvar overfor kjøper er under alle omstendigheter begrenset til verdien av leveransen. Ved flere reklamasjoner begrenses et eventuelt akkumulert ansvar tilsvarende.

16. Fritaksgrunner (Force majeure)

Som forsinkelsesgrunn regnes enhver omstendighet som vanskeliggjør eller forsinker leveringen både når slike hindringer er generelle og når de rammer selgeren selv, leverandøren eller transportør.

Som fritaksgrunner anses bl.a. blokade, rekvirering, beslagleggelse, valutarestriksjoner, import- eller eksportforbud, lisensnektelse, herunder fare for å bli oppført på svarteliste, brensel eller annen energirasjonering, strømstans, arbeidskonflikter av enhver art, utilstrekkelig tilførsel av råmaterialer, vannmangel, uvær, snø- og ishindringer, oversvømmelse eller annen hindring som skyldes vær- eller andre naturgitte forhold, havari, herunder maskinhavari, brann, epidemi, kassasjon av materialer, leverandørers konkurs, annullasjon eller forsinkelse, offentlige reguleringer eller forsinkelser fra underleverandører, importør eller transportselskap.

17. Tvister

Enhver tvist mellom kjøperen og Stoneart knyttet til innholdet i disse salgs- og leverings­betingelser, herunder avtaler inngått i tilknytning til dem, skal forsøkes løst ved forhandlinger. I den forbindelse er partene enige om i rimelig utstrekning å gjennomføre mekling i henhold til Den Norske Advokatforenings regler om advokatmekling. Meklingsmannen skal oppnevnes av partene i fellesskap, eller dersom disse ikke blir enige, av formann i Den Norske Advokatforening. Dersom slik mekling ikke fører frem, skal tvisten løses etter norsk rett ved ordinær domstolsbehandling Larvik Tingrett som verneting. Avtaleforhold reguleres av Norsk Lov.